Управни одбор установе

У предшколској установи орган управљања је:

Управни одбор


Чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чине га по три представника запослених, Савета родитеља и оснивача. Председника управногодбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова овог органа управљања. Мандат чланова управног одбора траје 4 године.

Надлежности управног одбора предшколске установе су:

• доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте;
• доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи програм рада и усвајаизвештаје о њиховом остваривању;
• утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
• доноси финанијски план установе;
• усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
• расписује конкурс и бира директора;
• разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
• одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
• обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
За обављање послова из своје надлежности управниодбор предшколске установе одговара скупштини јединице локалне самоуправе – скупштини Града Пожаревца.

Чланови У.О. Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац

1.Миодраг Гајић –председник У.О.
2.Мићо Башић-члан
3.Марија Милићевић-члан
4.Иван Пантић-члан
5.Нада Рајчић-члан
6.Снежана Јовановић-члан
7.Милица Бранковић-Ивић-члан
8.Марко Радосављевић-члан
9.Јована Топо-чланУкратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање