Упис 2018/2019

Информације о упису , потребна документа , обавештења, правилнике

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

Обрасци

Преузмите образац пријаве за четворочасовни боравак (.doc Word документ)

Преузмите образац пријаве за целодневни боравак (.docx Word документ)

Преузмите образац - лекарски преглед детета за пријем у предшколску установу (.doc Word документ)

Преузмите Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у ПУ "Љубица Вребалов" у Пожаревцу (.pdf документ)

 

Напомена за родитеље који конкуришу за упис деце на целодневни боравак

 

Обавештавамо родитеље који конкуришу за упис деце на целодневни боравак од узраста за групу беба до најстаријег узраста, да се лекарско уверење прилаже тек приликом уписа детета у вртић.

Лекарско уверење није потребно приложити приликом пријаве на конкурс.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ
ЗА 2018/19. ГОДИНУ

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.


1.   Документа којим се доказује статус детета(породице) из осетљивих група:
 
За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

- родитељ који сам издржава дете, ако је други родитељ умро или је проглашен за умрлог, а дете није остварило право на породичну пензију (извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим и потврда фонда за пензијско и инвалидско осигурање да дете није остварило право на породичну пензију);
- родитељ који сам издржава дете, уколико је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на пензију (решење инвалидске комисије и потврда фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварио право на пензију);
-  родитељ који сам издржава дете, за време док се други родитељ налази на одслужењу војног рока (потврда надлежног војног органа);
- родитељ који сам издржава дете, за време док је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци (потврда надлежног казнено поправног завода);
- родитељ који је заједно са дететом уживалац породичне пензије (решење о остваривању права на породичну пензију);
-  родитељ који није засновао брачну, односно ванбрачну заједницу, а дете је рођено ван брака, односно ванбрачне заједнице (одлука надлежног органа о вршењу родитељског права и изјава да није засновао ванбрачну заједницу);
- родитељ коме је поверено дете, а који је разведен или је дошло до прекида ванбрачне заједнице родитеља, а није засновао другу брачну или ванбрачну заједницу (пресуда о разводу брака; одлука надлежног органа о вршењу родитељског права; извод из матичне књиге рођених - за разведеног родитеља и изјава да није засновао ванбрачну заједницу);
- родитељ коме је у току бракоразводног поступка одређена мера издржавања детета, даном одређивања привремене мере (одлука о привременој мери);
- родитељ, мајка са дететом непознатог оца или непотврђеног очинства (извод из матичне књиге рођених за дете).

2.         За децу у хранитељским породицама или Установама социјалне заштите:
-  решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству;


3.         За децу са сметњама у психофизичком развоју:
            - потврда надлежне здравствене институције;


4.         За децу из породице у којој је дете које је тешко оболело:
           - потврда надлежне здравствене институције и потврда изабраног педијатра;


5.        За кориснике новчане социјалне помоћи:
- решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи;


6.         За децу тешко оболелих родитеља:
-  решење о инвалидитету за родитеља  или потврда изабраног лекара


7.         За остале осетљиве категорије (деца жртве насиља у породици, деца из социјално 
            нестимулативних средина, деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају
            статус расељеног или прогнаног лица,деца из средина у којима је услед породичних
            и других животних околности угрожено здравље,безбедност и развој):
- решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.


Предшколској установи приликом пријаве на конкурс родитељи непосредно поднесе следећу документацију:

       2.  Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља(стараоца):
За запослене:

            За уметнике:

            За студенте:

            За пољопривреднике:

            За родитеље запослене у иностранству:

            За пензионере:

3. Oстало:
Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус. За детаљније информације можете се обратити предшколској установи.      

 

УПИС У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ( 4 ЧАСА) 
- за 2018/19. год. –

 

 ПРВИ УПИСНИ РОК  03.05.-31.05.2018.
ДРУГИ УПИСНИ РОК 20.08.-31.08.2018.
од 08:00-12:00 часова

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИ УПИСУ ДЕЦЕ НА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
- за 2018/19. год. –

 

НАПОМЕНА: ПРИЈАВУ ЗА УПИС ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА

 

                                                       

 

УПИС НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ЧАСОВА)
- за 2018/19. год. –

 

ПРВИ УПИСНИ РОК  18.06.-20.07.2018.
ДРУГИ УПИСНИ РОК 20.08.-31.08.2018.
од 08:00-12:00 часова

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИ УПИСУ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
- за 2018/19. год. –

 

 

НАПОМЕНА: ПРИЈАВУ ЗА УПИС ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА  

 

 

 

 

 

Укратко о нама

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић "Љубица Вребалов", носи традицију предшколског васпитања и образовања нашег града од 1911. год .

Ми смо савремена предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим, аутентичним програмима пружа здраву и подстицајну средину за несметано одрастање и развој потенцијала сваког детета.

Последње вести/чланци
Пролеће у вртићу 2017 Објављено 05 маја 2017Месец културе 2016 - прочитајте више Објављено 17 децембра 2016Адреса

Предшколска установа
"Љубица Вребалов"
Вука Караџића бр.1
12000 Пожаревац
Т: (012) 210-308
Мат.број 07160917; ПИБ 100283306;
Радно време:

Листа за обавештавање