дете чита

Постоји много разлога због којих деци треба да читате од најранијег узраста

Постоји много разлога због којих деци треба да читате од најранијег узраста

 

ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ

Предмет позива
Предмет позива је ангажовање диригента за хор васпитача установе који би вршио припрему хорских аранжмана, одржавао пробе, дириговао хором, за потребе манифестација у организацији установе.
Период ангажовања
Уговор о делу закључиће се по потреби ангажовања.
Услови ангажовања
Лице које ће бити ангажовано мора поседовати одговарајућу стручну спрему и важећу лиценцу за обављање тражене делатности.
Накнада
Висина укупне новчане накнаде за обављање послова износи 20.000,00 нето, са плаћеним припадајућим порезима и доприносима по уговору о делу, и исплатиће се једнократно по обављеном послу.
Начин подношења пријава
Пријаве се подносе у слободној форми, са обавезним подацима: Име и презиме, адреса, место, опис радног искуства и својеручни потпис. Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу nabavke@vrtic.org.rs или лично на адресу ПУ „Љубица Вребалов“, ул. Вука Караџића 1, 12000 Пожаревац најкасније до 231.2023. године до 10.00 часова.
Лице задужено за давање обавештења: Иван Николић, тел: 062 886 4826 у периоду од 10 до 12 часова.
Избор кандидата
Кандидати који испуњавају услове за обављање послова за које су поднели пријаве, могу бити позвани на усмени разговор или ће бити позвани да путем електронске поште у року од 5 радних дана доставе потребну докуметацију као доказ о испуњености услова. Обавештења о датуму и времену одржавања разговора кандидатима ће бити саопштена путем бројева телефона и електронске поште коју су навели у својим пријавама. Усмени разговори са кандидатима обављаће се у просторијама Установе.