НОВЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Наша установа од септембра 2020. године примењује у раду нове Основе програма предшколског васпитања и образовања.

Основама програма предшколског васпитања и образовања, симболично названим „Године узлета“ дефинише се концепција васпитања и образовања предшколске деце.

Основе програма ПВО засноване су на савременим теоријским сазнањима, међународним документима образовне политике и примерима квалитетне инклузивне праксе и програма ПВО у свету.

Нова програмска концепција усмерена је на целовит развој детета и подршку добробити детета кроз смислене односе које гради са вршњацима, одраслима и физичким окружењем и оснаживањем активног учешћа детета у заједници вршњака и одраслих.

Документ Основа програма ПВО развијан је кроз сарадњу практичара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

 

ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ – ЈЕДИНСТВЕНО И НЕПОНОВЉИВО ДОБА У ЖИВОТУ СВАКОГ ДЕТЕТА

Детињство је јединствен период, непоновљив и сам по себи вредан. Дете на раном узрасту поседује богате потенцијале за учење, активно је, радознало, истрајно, отворено и способно да комуницира, успоставља односе и разуме окружење у којем се налази.

Нове Основе програма предшколског васпитања и образовања препознају значај предшколског доба у развијању способности за цело-животно учење, као што су самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и креативност. „Године узлета“ промовишу програме који настају кроз заједничко учешће, у простору који је инспиративан и провокативан за дете и где оно може слободно да истражује, да се игра, да промишља, да сарађује са другима, испробава и упознаје свет око себе.

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ДЕТЕ СТИЧЕ

У новом програму деца уче да буду самостална, да се сналазе у различитим ситуацијама, да преузимају одговорност, уче да на сигуран начин истражују своје окружење, да прихватају друге и буду прихваћена.

Деца се подстичу да примећују свет око себе, да уочавају детаље, да постављају питања и да буду креативна.

Деца учешћем у заједници вршњака, вртића и локалној заједници уче да буду одговорна према себи, другима и окружењу и да доприносе заједницама у које су укључена.

Деца упознају различите културе и стичу знања из различитих области, развијају различите врсте почетне писмености и креативне начине на које прерађују своје доживљаје, мишљење, идеје и сазнања.

 

КАКО ДЕТЕ УЧИ У НОВОМ ПРОГРАМУ?

Нови програм стимулише грађење квалитетних односа са одраслима и вршњацима кроз игру, истраживање и сарадњу у различитим активностима и ангажовањем свих чула и целим телом.

Простор у вртићу постаје инспиративно и подстицајно окружење за учење детета и прераста у заједнички простор као место за дружење, игру и истраживање. Подстиче се учење кроз заједничко учешће са вршњацима и одраслима, кроз истраживање и игру, као и коришћење разноврсних извора учења, места и институција у локалној заједници као места учења.

Охрабрује се чвршћа повезаност кроз укључивање родитеља и заједнички рад деце, васпитача и родитеља, али и укључивање локалне заједнице.
ШТА ДЕЦА УЧЕ КРОЗ ОДНОСЕ СА ДРУГИМА?

Кроз односе деце уче да разумеју своје потребе, осећања и поступке, да комуницирају и ступају у интеракције, како да буду прихваћена и прихватају друге.

Деца се кроз игру, истраживање и заједничке активности охрабрују да користе говор у изражавању мисли и осећања, да буду креативна и да решавају проблеме.

Деца кроз односе стичу самопоуздање, уче да буду самостална, да се сналазе у различитим ситуацијама, да преузимају одговорност, да буду посвећени ономе чиме се баве, да примећују све око себе, да уочавају детаље и да постављају питања.

 

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ?

Одрасли чине важан део дететовог света. Они су ту да створе безбедно и предвидљиво окружење у којем се дете осећа задовољно, сигурно и уважено. Осетљивошћу на потребе детета, уважавањем његовог мишљења и идеја и укључивањем детета у све оно што је њему важно и тиче се његовог развоја је најбољи начин да подржимо његову добробит.

 

НАЈВАЖНИЈИ АСПЕКТИ У ОСНОВАМА ПРОГРАМА

 

Квалитет односа

Дете остварује добробит кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања и представљају покретаче његовог развоја и учења.

Значај простора

Простор постаје инспиративно и провокативно окружење у којем се деца играју, истражују, сарађују и уче. Он је неодвојив део програмске концепције и због тога васпитач треба да посвећују пажњу његовом сталном развијању, обогаћивању и осмишљавању.

Учење кроз истраживање и игру

У односима са васпитачима и вршњацима кроз игру и животне ситуације, дете се подстиче да истражује, промишља, испробава, пита и активно учествује у свом учењу и развоју.

Сарадња породице и локалне заједнице

Сарадња са породицом се заснива на узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверење, дијалога и сарадње. Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси у активностима од заједничког интереса.

 

 

Шта је за дете добробит у реалном програму?

КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА

Нова програмска концепција истиче интегрисани приступ учењу кроз развијање тема/пројекта са децом: деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима који су њима смислени и изазовни за истраживање.

Одрасли деци не нуде готова решења, већ постају партнери у игри који заједно са децом истражују и помажу им да истраже своје претпоставке испробавају и даље развијају своје идеје.

Учење постаје смисленије и пријатније јер је повезано са животним контекстом деце и јер се базира на њиховим искуствима и повезивању оног што деца доживљавају и онога што раде.

Игра се стимулише и подржава као најприроднији начин учења, кроз који дете учи да промишља, стиче нова сазнања и важне животне вештине.

Повезаност игре и других активности засноване на могућностима избора, стваралаштву, променљивости, иницијативи деце, упитаности, отворености.

Фотографије:

Године узлета