Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор.

Председник и чланови УО обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

УО има девет чланова, укључујући и председника – по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове УО предшколске установе именује и разрешава скупштина локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова УО.

За обављање послова из своје надлежности УО одговара скупштини јединице локалне самоуправе. Мандат УО је четири године.

Надлежности управног одбора предшколске установе су:

• доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
• доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
• утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
• доноси финансијски план установе, у складу са законом;
• усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
• расписује конкурс за избор директора установе;
• даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
• закључује са директором установе уговор;
• одлучује о правима и обавезама директора установе;
• доноси одлуку о проширењу делатности установе;
• разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
• доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
• одлучује по жалби на решење директора;
• обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

Чланови У.О. Предшколске установе “Љубица Вребалов“ Пожаревац

1.Срђан Станојевић – председник У.О.
2.Иванa Пeрић – члан
3.Јелена Стевић Анастасијевић – члан
4.Жаклина Вељковић – члан
5.Марјана Јовић – члан
6.Снежана Стефановић – заменик председника УО
7.Бранислав Дмитровић – члан
8.Марко Ђурић – члан
9.Марија Новковић – члан